Course Content

Total learning: 7 lessons

3. ለቁጠባ ማህበሮ የጃሚፔይ አካውንት ለመክፈት

ለእራስዎ የጃሚፔይ አካውንት ከከፈቱ በኃላ ፣ ለቁጠባ ማህበሮ አካውንት መክፈት ቢፈልጉ፣ የሚከተሉትን መመሪዎች ይከተሉ::

አማርኛ how to create a group