Jamii guide

Showing 1-2 of 2 results
የጃሚፔይ የስልክ መተግበሪያን መጠቀም ለመጀመር Free

የጃሚፔይ የስልክ መተግበሪያን መጠቀም ለመጀመር

January 2, 2020 / No Comments

ከመጀመሮ በፊት እነዚህ ቅድመ ሁኔታዎች እንደተሟሉ ያረጋግጡ አንድሮይድ 4.2 ወይም ከእዛ በላይ የሚጠቀም ዘመናዊ ስልክ (Smart Phone) መያዞን የስልኮ ባትሪ ሙሉ መሆኑን ስልኮ ጉግል ፕሌ ስቶር (Google Play Store) የተጫነበት…

  • Teacher mda
  • 0 Students
Free
mda
የጃሚፔይ የስልክ መተግበሪያን በስብሰባ ወቅት ለመጠቀም Free

የጃሚፔይ የስልክ መተግበሪያን በስብሰባ ወቅት ለመጠቀም

January 1, 2020 / No Comments

 ከመጀመሮ በፊት እነዚህ ቅድመ ሁኔታዎች እንደተሟሉ ያረጋግጡ የጃሚፔይ የስልክ መተግበሪያን ወደ ስልኮ ማውረዶን ለእራሶ የጃሚፔይ አካውንት መክፈቶን ለቁጠባ ማህበሮ የጃሚፔይ አካውንት መከፈቱን ሁሉም የማህበሩ አባላት ወደ ማህበሩ የጃሚፔይ አካውንት መመዝገባቸውን…

  • Teacher mda
  • 0 Students
Free
mda